Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p7

3. Click phải scope options chọn configure Option chọn tab Advanced, trong User class chọn user class mà ta đã tạo ở bước 2 ví dụ chọn 003 route, nhập thêm gateway cho scope này ok VSIC Education Corporation Trang 43 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Xem lại kết quả: VSIC Education Corporation Trang 44 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Muốn cho client 4 khi xin ip nhận được gateway này, trước khi gõ lệnh Ipconfig /renew ta thực hiện lệnh Ipconfig /setclassid “local area connection” GW - Với “local area connection” là tên của card mạng 6. Sau đó dùng lệnh ipconfig /all. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Click phải scope options chọn configure Option - chọn tab Advanced trong User class chọn user class mà ta đã tạo ở bước 2 ví dụ chọn 003 route nhập thêm gateway cho scope này ok VSIC Education Corporation Trang 43 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. VSIC Education Corporation Trang 44 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Muốn cho client 4 khi xin ip nhận được gateway này trước khi gõ lệnh Ipconfig renew ta thực hiện lệnh Ipconfig setclassid local area connection GW - Với local area connection là tên của card mạng 6. Sau đó dùng lệnh ipconfig all để xem lại lúc này client 4 xin được gateway là thay vì là Module 4 Resolving Names Mỗi học viên một PC. Khai báo ip cho pc của mình sao cho có thể kết nối được Internet nối thực hiện kết đến vài URL mà học viên biết Lab 1 Xem và xóa cache DNS 1. Gõ lệnh Ipconfig displaydns để xem cache DNS trên pc của mình 2. Sau đó dùng lệnh Ipconfig flushdns để xóa cache DNS. 3. Dùng lệnh Ipconfig displaydns để xem lại lúc này pc không còn cache DNS học viên thực hiện kết nối vào một số URL và dùng lại lệnh Ipconfig displaydns lúc này ta thấy PC đã cache lại DNS Lab 2 Thực hiện lại lab 2 và lab 3 module 4 phần network host Module 5 Resolving Host Names by Using Domain Name System DNS Một nhóm 6 PC xây dựng mô hình như hình vẽ thực hiện lại lab 1 module 1 phần network host trước khi thực hiện lab này. VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
115    88    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.