Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p9

7. Tương tư tạo secondary cho Reserve lookup zone cho cả 2 zone và 8. Sau đó click phải vào từng zone chọn transfer from master. Ta thấy tất cả các record ôû primary DNS đã transfer qua Secondary DNS 9. Dùng Nslookup để kiểm tra lại DNS 10. Đứng tại client 3 dùng Nslookup kiểm tra DNS tại Client 1 và truy cập web từ client 2 () 11. Tại primary DNS tạo thêm alias là Mail cho , trở về Secondary DNS sẽ thấy ngay record này. 12. Vào phải vào Zone name () chọn properties chọn. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên ip zone cho cả 2 zone và 7. Tương tư tạo secondary cho Reserv VSIC Education Corporation Trang 57 70-291 Tài liệu dành cho học viên 8. Sau đó click phải vào từng zone chọn transfer from master. Ta thấy tất cả các record ôũ primary DNS đã transfer qua Secondary DNS 9. Dùng Nslookup để kiểm tra lại DNS 10. Đứng tại client 3 dùng Nslookup kiểm tra DNS tại Client 1 và truy cập web từ client 2 http 11. Tại primary DNS tạo thêm alias là Mail cho trở về Secondary DNS sẽ thấy ngay record này. 12. Vào phải vào Zone name chọn properties chọn tab Zone Transfers VSIC Education Corporation Trang 58 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. An Notify bỏ chọn Automatically notify - OK - ok VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    52    1    29-11-2023
2    143    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.