Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p10

11. Các cửa sổ còn lại ấn next đến khi hoàn tất reboot lại máy 12. Sau khi máy khởi động lại vào DNS sẽ có thêm những record sau VSIC Education Corporation Trang 64 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. Tại client 1: thực hiện các bước của lab1 module này để cài DNS nhưng không cấu hình DNS 14. Tại client 1: vào start run gõ DCPROMO /ADV next next 15. Chọn Option Additional domain controller for an existing domain next 16. Chọn Option Over the network from a domain controller next VSIC Education Corporation Trang 65 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17. Nhập vào tên. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Các cửa sổ còn lại ấn next đến khi hoàn tất - reboot lại máy 12. Sau khi máy khởi động lại vào DNS sẽ có thêm những record sau VSIC Education Corporation Trang 64 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. Tại client 1 thực hiện các bước của labl module này để cài DNS nhưng không cấu hình DNS 14. Tại client 1 vào start - run gõ DCPROMO ADV next next 15. Chọn Option Additional domain controller for an existing domain next 16. Chọn Option Over the network om a domain controller next VSIC Education Corporation Trang 65 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17. Nhập vào tên và password của administrator và tên domain - next 18. Các cửa sổ khác để mặc định - next đến khi hoàn tất và reboot lại client 1 VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
115    8    2    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.