Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p13

Module 8: Securing Network Traffic by Using IPSec and Certificates Một nhóm 2 pc khái báo ip cho máy của mình ví dụ: P C1: Pcname: PC102 Pcname: PC101 IP: PC2: IP: SM: SM: GW: No GW: No DNS: no DNS: No Lab 1: Ipsec dùng preshare key 1. Tại PC101 vào Start Run MMC 2. Vào menu file add remove snap-in add chọn IP Security Policy management add 3. Chọn Local computer finish close ok VSIC Education Corporation Trang 91 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Click phải vào Ip Security policies on local computer chọn Create IP security policy. VSIC Education Corporation Trang 92 70-291 Tài liệu dành cho học. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 8 Securing Network Traffic by Using IPSec and Certificates Một nhóm 2 pc khái báo ip cho máy của mình ví dụ P C1 Pcname PC102 Pcname PC101 IP PC2 SM GW No DNS no Lab 1 Ipsec dùng preshare key 1. Tại PC101 vào Start Run MMC IP SM GW No DNS No 2. Vào menu file - add remove snap-in - add chọn IP Security Policy management - add 3. Chọn Local computer - finish - close - ok VSIC Education Corporation Trang 91 70-291 Tài liệu dành cho học viên local computer chọn Create IP security policy. 4. VSIC Education Corporation Trang 92 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Nhập vào tên policy mới - next 6. Bỏ chọn checkbox Activate the default response rule next finish VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.