Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 BẮC NINH NĂM HỌC 2021 2022 Môn Toán Lớp 10 Đề có 02 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm Câu 1. x 2 là một nghiệm của bất phương trình nào dưới đây x 4 A. x 4 2x 3 . B. 1. C. x 1 0 . D. x 2 x 1 0 . 3 Câu 2. Trong hệ tọa độ Oxy cho hai điểm A 2 1 B 1 3 . Độ dài của vectơ AB bằng A. 5 . B. 5. C. 1 . D. 7. Câu 3. Cho biểu thức f x x 1 2 x có bảng xét dấu như sau x 1 x 1 1 2 f x 0 0 Tập nghiệm của bất phương trình f x 0 là A. 1 1 2 . B. 1 1 2 . C. 1 . D. 1 1 2 . Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 2x 3 là 3 3 3 3 3 A. . B. 3 3 . C. . D. . 2 2 2 2 2 1 Câu 5. Số các giá trị nguyên dương của m để hàm số y x 4 đồng biến trên là 5 m A. 3 . B. 4 . C. 5 . D. 6 . x 3 0 Câu 6. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là x 2 0 A. 2 . B. 3 . C. 2 3 . D. 2 3 . Câu 7. Cặp số x y nào là nghiệm của bất phương trình x 3y 2 0 A. 5 0 . B. 1 4 . C. 2 7 . D. 0 0 . Câu 8. Bất phương trình x 2 5x 14 0 có tập nghiệm là A. 7 2 . B. 2 7 . C. 7 2 . D. 7 2 . Câu 9. Cho tam giác ABC có BC a AC b AB c . Khẳng định nào dưới đây là sai a b A. a 2 b 2 c 2 2bc cos A . B. . sin A sin B 1 a 2 c2 b2 C. S ABC ab cos C . D. cos B . 2 2ac Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập xác định của hàm số y 4 x 2 A. 5 . B. 3 . C. Vô số. D. 4 . Trang 1 2 Câu 11. Trong hệ tọa độ Oxy vectơ a 1 3 vuông góc với vectơ nào dưới đây A. b 3 1 . B. c 1 3 . C. u 2 6 . D. v 0 3 . 1 Câu 12. Với góc thỏa mãn 0 180 và cos2 thì khẳng định nào sau đây đúng 4 1 3 3 3 A. sin . B. sin . C. sin . D. sin . 2 4 2 2 II. PHẦN TỰ LUẬN 7 0 điểm Câu 13. 3 0 điểm Giải các bất phương trình sau a 5x 3 x 1 . b 2 x 3. c 3x 2 1 . 2 Câu 14. 1 0 điểm Tìm m để hàm số y có tập xác định là . m 1 x 2 2 m 1 x 2 Câu 15. 2 5 điểm 1 Cho tam giác ABC có C 30 c 8 cm . Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 2 Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 4 2 B 4 5 C 1 1 . a Tính tích vô hướng . b Cho điểm D m 1 m 1 tìm m để tam giác ABD là tam

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    99    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.