Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p16

Chọn certificates\personal\certificate double click vào certificate vừa xin a. Trên PC101 certificate đã được tin cậy vì là máy cài CA b. Trên PC102 certificate không tin cậy Chỉ làm trên Pc102: chọn Trusted Root certification Authorities, Click phải vào certificates chọn All tasks import An Nút Browse vào \certconfig chọn file *.crt next Kiểm tra lại certificate trên PC102 lúc này đã tin cậy VSIC Education Corporation Trang 111 | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 14. Chọn certifìcates personal certifìcat a. b. Trên PC102 certificate khô luble click vào certificate vừa xin Trên PC101 certificate đã được tin cậy vì là máy cài CA ậy VSIC Education Corporation Trang 109 70-291 Tài liệu dành cho học viên 15. Chỉ làm trên Pc102 chọn certificates chọn All tasks 1 Root certification Authorities Click phải vào ort s VSIC Education Corporation Trang 110 70-291 Tài liệu dành cho học viên 16. An Nút Browse vào certconfig chọn file .crt next 17. Kiểm tra lại certificate trên PC102 lúc này đã tin cậy VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.