Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p22

Module 10: Managing and Monitoring Network Access Lab 1: Quản lý VPN client 1. Thực hiện lại lab 1 module 9 2. Sau khi client kết nối VPN thành công, trở về máy VPN server, vào Routing and remote access, chọn Remote access Client sẽ thấy user nào đang kết nối VPN 3. Click phải vào Client đang kết nối ta có thể gữi tin nhắn đến cho client (máy client đã start services message mới gữi tin nhắn được), hay có thể disconnect client đang kết nối. 4. Gữi tin nhắn Ok . | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 10 Managing and Monitoring Network Access Lab 1 Quản lý VPN client 1. Thực hiện lại lab 1 module 9 2. Sau khi client kết nối VPN thành công trở về máy VPN server vào Routing and remote access chọn Remote access Client sẽ thấy user nào đang kết nối VPN có thể gữi tin nhắn đến cho client máy client đã ín được hay có thể disconnect client đang kết 3. Click phải vào Client đang kết start services message mới gữi nối. 4. Gữi tin nhắn - Ok VSIC Education Corporation Trang 152 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Nếu có thực hiện lab 2 module 9 bước 5L và 5m ta có thể mở file log để xem ngày giờ client kết nối VPN. Vào ổ đĩa C thư mục lognew open Phụ lục 1 Web server 14. Vào Start - Settings - Control Panel - Add or Remove Programs VSIC Education Corporation Trang 153 70-291 Tài liệu dành cho học viên 15. Chọn add remove Windows components - chọn Application server - details 16. Chọn Internet Information Service và - ok - ok - chỉ đường dẫn vào source windows 2003 VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    104    2    23-05-2024
248    369    11    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.