Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p24

Phụ lục 5: HTTPS 1. Dựng web server như phụ lục 1 2. Cài CA enterprise như phụ lục 3 3. Vào Start Programs Administrative Tools Manager 4. Click phải vào default web site chọn properties 5. Chọn tab Directory Security Internet information services (IIS) 6. Ấn Server certificate chọn Create a new certificate next | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 9. Hoàn tất cài Enterprise CA Phụ lục 5 HTTPS 1. Dựng web server như phụ lục 1 2. Cài CA enterprise như phụ lục 3 3. Vào Start - Programs - Administrative Tools - Internet information services IIS Manager 4. Click phải vào default web site chọn properties 5. Chọn tab Directory Security 6. Ấn Server certificate chọn Create a new certificate - next VSIC Education Corporation Trang 166 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Chọn option Send the request immediately to an online certification authority - next 8. Tại cửa sổ name and security setting để giá trị default - next VSIC Education Corporation Trang 167 70-291 Tài liệu dành cho học viên 9. Nhập vào common name ở đây phải nhập đúng tên web site - next 10. Nhập thông tin cho các yêu cầu sau - next - next - next - finish VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    384    1    22-05-2024
2    123    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.