Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Những biện pháp giúp học sinh vận dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường phù hợp với địa hình, địa vật

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Những biện pháp giúp học sinh vận dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường phù hợp với địa hình, địa vật" nhằm giúp học sinh nắm được ý nghĩa vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường vào địa hình, địa vật cụ thể; làm tiền đề vận dụng cho thực tế chiến đấu. | SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài NHỮNG BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH VẬN DỤNG CÁC TƯ THẾ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG PHÙ HỢP VỚI ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT LĨNH VỰC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Tác giả Bùi Văn Mạnh Trường THPT Diễn Châu 2 Nghệ An tháng 04 năm 2022 MỤC LỤC I. PHẦN MỞ 1. Lý do chọn đề tài .1 2. Mục đích nghiên cứu. .1 3. Đối tượng nghiên cứu. .1 4. Phạm vi nghiên cứu .2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. .2 6. Thời gian và địa điểm nghiên 7. Phương pháp nghiên cứu .2 8. Dự báo kết quả của đề tài. .3 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .3 1. Cơ sở khoa . Cơ sở lý luận. .3 . Cơ sở thực tiễn .4 2. Nguyên nhân và thực trạng của đề tài. .5 3. Các giải pháp giúp học sinh vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường phù hợp với địa hình địa vật. .5 . Xây dựng phương án tập phù hợp và phổ biến cho học sinh nắm trước khi bắt đầu nội dung bài học. .5 . Phân tích kỹ ý nghĩa yêu cầu chung. .9 . Phân tích và so sánh trường hợp vận dụng của các động . Làm mẫu động tác bước làm nhanh sát với tình huống của động tác. .10 . Tổ chức cho học sinh tập luyện tổng hợp trong khu vực bãi tập có địa vật đa dạng phù hợp với các động tác được mô phỏng bằng dây giăng. .11 4. Kết quả thực III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .15 1. Kết luận .15 2. Kiến nghị .16 TÀI LIỆU THAM KHẢO .17 I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục quốc phòng là một bộ phận quan trọng của nền giáo dục quốc gia được giảng dạy chính khóa ở các trường trung học phổ thông THPT nhằm rèn luyện hình thành nhân cách góp phần nâng cao ý thức quốc phòng củng cố nền QPTD-ANND vững mạnh. Nhận rõ vị trí vai trò của nhiệm vụ trên Ban giám hiệu tổ TD - QP luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác GDQP cho học sinh. Trong những năm qua Ban giám hiệu đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hướng dẫn các giáo viên dạy học theo hướng phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập khắc phục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.