Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm của học sinh trường THPT miền núi về bảo vệ biên giới quốc gia với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đề tài “Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm của học sinh trường THPT miền núi về bảo vệ biên giới quốc gia với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” với mong muốn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc và khơi dậy trong các em, ý thức đóng góp sức mình vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiền liêng của tổ quốc. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT MIỀN NÚI VỀ BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA VỚI NƯỚC CHDCND LÀO Lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng-An ninh 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT TƯƠNG DƯƠNG 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT MIỀN NÚI VỀ BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA VỚI NƯỚC CHDCND LÀO Lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng-An ninh Người thực hiện Phan Trọng Hào ĐT 0917323003 Nguyễn Ngọc Tuấn ĐT 0983003233 Nghệ An tháng 4 năm 2022 2 MỤC LỤC Danh mục Trang MỤC LỤC 0 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG SÁNG KIẾN 0 TÀI LIỆU THAM KHẢO 0 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Phương pháp nghiên cứu và giới hạn phạm vi đề tài 2 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 2 4. Phạm vi áp dụng đề tài 3 5. Tính mới của đề tài 3 PHẦN II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận 3 . Sự hình thành biên giới quốc gia Việt Nam trên đất liền. 3 . Khái niệm biên giới quốc gia. 3 . Xác định biên giới quốc gia trên đất liền. 4 5 . Bảo vệ biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Biên giới quốc gia giữa Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với tỉnh Nghệ An nói chung va huyện Tương Dương huyện Kỳ Sơn nói 6 riêng. 2. Cơ sở thực tiễn 8 . Khảo sát thực tiễn tại trường THPT Tương Dương 1 Trường THPT 8 Tương Dương 2 Trường THPT Kỳ Sơn . Nhận xét trên cơ sở số liệu khảo sát 9 3 . Nguyên Nhân 9 3. Giải pháp nâng cao trách nhiệm của học sinh trường THPT miền 9 núi về bảo vệ biên giới quốc gia với nước CHDCND Lào. . Lồng gép vào bài dạy các quan điểm của Đảng các văn bản của địa 10 phương về bảo vệ biên giới quốc gia với nước CHDCND Lào . Tổ chức cho học sinh trải nghiện tham quan một số cột mốc biên giới 12 trên địa bàn huyện Tương Dương huyện Kỳ Sơn . Tăng cường ngoại khóa ngoài giờ nhằm giáo dục học sinh hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền biên giới 13 quốc . Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường phát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    97    4    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.