Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Khai thác chân dung nhân vật lịch sử trong giảng dạy trực tuyến nội dung lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Khai thác chân dung nhân vật lịch sử trong giảng dạy trực tuyến nội dung lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam" nhằm nghiên cứu lý luận về dạy học liên môn, đưa ra các giải pháp hiệu quả việc vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường THPT. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc trải nghiệm thực tế giảng dạy của bản thân nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GDQP - AN Đề tài KHAI THÁC CHÂN DUNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN NỘI DUNG LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GDQP - AN Đề tài KHAI THÁC CHÂN DUNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN NỘI DUNG LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Tác giả 1. Vương Phú Ngọc Trường THPT Thái Lão Số điện thoại 0979130238 2. Nguyễn Thị Giang Thoan-Trường THPT Thái Lão Số điện thoại 0855963779 Nghệ An tháng 4 năm 2022 MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Tên đề tài . 1 2. Lý do chọn đề tài nghiên cứu . 1 3. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài. . 2 4. Dự kiến những đóng góp mới của đề tài. . 3 B. NỘI DUNG. 5 I. Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài . 5 1. Cơ sở lí luận của đề tài . 5 . Khái niệm dạy học trực tuyến . 5 . Vai trò của phương pháp sử dụng chân dung nhân vật lịch sử . 6 . Dạy học tích hợp liên môn . 6 2. Cơ sở thực tiễn của đề tài . 7 . Thực trạng của đề tài . 7 . Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc sử dụng chân dung nhân vật để giảng dạy nội dung Lịch sử truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. . 9 . Mức độ sử dụng chân dung nhân vật của giáo viên để giảng dạy Lịch sử và truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. . 11 . Mức độ hiểu biết kiến thức của HS đối với các phương pháp dạy học của GV. . 11 II. Khai thác chân dung nhân vật lịch sử trong giảng dạy trực tuyến nội dung truyền thống quân đội nhân dân việt Nam . 13 1. Thu thập tài liệu về các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. . 13 . Tranh ảnh về các nhân vật . 13 . Tài liệu lịch sử thơ văn . 15 . Các vi deo phim tài liệu về các nhân vật lịch sử . 29 2. Lựa chọn nhân vật tiêu biểu phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và làm rõ nét nghệ thuật quân sự Việt Nam qua mỗi giai đoạn . .29 . Thời kì hình thành 1930-1945 . 30 . Thời kì kháng chiến chống Pháp 1945-1954 . 30 . Thời kì kháng chiến chống Mĩ 1954-1975 . 30 . Thời kì xây dựng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    55    3    01-12-2023
225    54    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.