Nghị định số 28/2010/NĐ-Cp của Chính phủ

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sô 28 2010 NĐ-CP Hà Hộit ngày 25 tháng 3 năm 2010 Bthông tin điện tử chính phu CỒNG- VĂN ĐEN NGHỊ ĐỊNH lX .Wíí J X X __ luven- . Quy định mức lương tôi thiêu chung CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 Luật sửa đổi bổ sung một sồ điêu của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật sửa đôi bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007 Căn cứ Nghị quỵết số 56 2006 NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khoá XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010 Xét đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thưorng binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là đồng tháng. Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với 1. Cơ quan nhà nước lực lượng vũ trang tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội 2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật 3. Công ty được thành lập tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nước 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100 vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2 Điều 3. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm cơ sở 1. Tính các mức lương trong hệ thống thang lương bảng lương mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở các cơ quan đơn vị tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này. 2. Tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 110 2007 NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    86    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.