Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Giáo dục công dân trường THPT

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Giáo dục công dân trường THPT" nhằm rèn luyện cho học sinh cách suy luận, tìm tòi, phát hiện kiến thức mới; Nhằm phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực; Đề tài này có thể dùng làm tư liệu tham khảo cho giáo viên. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT Lĩnh vực Giáo dục công dân Nhóm ngƣời thực hiện Đậu Thị Thu Huyền Trƣờng THPT Diễn Châu 5 Số ĐT 0936426777 Email Giản Mạnh Hùng Trƣờng THPT Diễn Châu 5 Số ĐT 0978527379 Emaphilosophia80@ Năm thực hiện 2022 NGHỆ AN 2022 MỤC LỤC PHẦN 1 MỞ . Lí do chọn đề tài. .2 . Mục đích nghiên cứu. .2 . Đối tƣợng nghiên . Phƣơng pháp nghiên . Đóng góp tính mới của đề PHẦN 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH . Cơ sở lý luận của đề . Khái niệm các loại phƣơng pháp kiểm tra đánh .3 . Quan niệm về đánh giá theo định hƣớng tiếp cận năng lực học . Các năng lực trong dạy học theo định hƣớng phát triển . Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá định hƣớng phát triển năng . Các bƣớc kiểm tra đánh giá định hƣớng phát triển năng . Cơ sở thực tiễn của đề . Vai trò ý nghĩa kiểm tra đánh giá trong dạy học giáo . Quan điểm chỉ đạo của Bộ về kiểm tra đánh . Thực trạng kiểm tra đánh giá ở trƣờng THPT hiện . Thực trạng chung . . 22 . Thực trạng kiểm tra đánh giá môn GDCD ở trƣờng THPT hiện nay .25 . Nguyên nhân thực trạng . Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá môn . Định hƣớng kiểm tra đánh giá môn . Hình thức kiểm tra đánh giá thƣờng . Hình thức khởi động đầu tiết . Hình thức dự án học . Hình thức vẽ sơ đồ tƣ . Hình thức kiểm tra đánh giá định . Sử dụng phần mềm để kiểm tra đánh . Ứng dụng phần mềm Kahoot trong kiểm tra đánh giá học sinh. .46 . Ứng dụng phần mềm qm kiểm tra đánh giá học . Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. .54 . Hiệu quả khi sử dụng bộ công cụ đánh giá trong dạy học dự . Hiệu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.