Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2: Thực hiện pháp luật - GDCD 12 tại trường THPT Anh Sơn 2

Đề tài "Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2: Thực hiện pháp luật - GDCD 12 tại trường THPT Anh Sơn 2" làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh lớp 12, từ đó đề tài tập trung vào việc xác định nội dung và phương pháp tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong môn GDCD lớp 12 nhằm giáo dục ý thức thực hiện pháp luật cho học sinh. | Së gi o dôc vµ µo t o nghÖ an Tr-êng THPT anh s n 2 - - Tên đề tài quot THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG BÀI 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT-GDCD 12 TẠI TRƯỜNG THPT ANH SƠN 2 quot Thuộc môn Giáo Dục Công Dân 12 Tên tác giả Phạm Thị Thùy Dương Tổ bộ môn Khoa Học Xã Hội Năm thực hiện 2022 Số điện thoại 0911179910 Anh Sơn tháng 4 năm 2022 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÌA MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1 B. NỘI DUNG 4 I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích hợp phổ biến giáo dục 4 pháp luật trong môn GDCD cho học sinh lớp 12. 1. Cơ sở lý luận. 4 . Các khái niệm liên quan đến đề tài. 4 . Các văn bản chỉ đạo. 6 . Tầm quan trọng của việc dạy học tích hợp phổ biến giáo dục 7 pháp luật trong trường học. 2. Cơ sở thực tiễn. 8 . Khái quát về trường THPT Anh Sơn 2. 8 . Thuận lợi. 9 . Khó khăn. 11 . Tìm hiểu thực trạng công tác dạy học tích hợp phổ biến giáo 13 dục pháp luật trong môn GDCD cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2. II. Tổ chức thực hiện các giải pháp. 15 1. Mục tiêu tích hợp 15 2. Nguyên tắc tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong môn 15 GDCD cho học sinh lớp 12. 3. Xây dựng địa chỉ tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 16 2 Thực hiện pháp luật GDCD 12 cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2. 4. Thực hiện tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2 17 2 Thực hiện pháp luật GDCD 12 cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2. 5. Thiết kế-tổ chức dạy học tích hợp PBGDPL trong bài 2 Thực 21 hiện pháp luật GDCD 12 cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2. 6. Một số phương pháp và hoạt động dạy học được sử dụng khi 40 tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh lớp tại trường THPT Anh Sơn 2. 7. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. 42 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 47 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO. E. PHỤ LỤC. 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BVMT Bảo vệ môi trường CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ĐH-CĐ Đại học-Cao đẳng GV Giáo viên GVCN Giáo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.