Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện ngoại khóa môn Giáo dục thể chất ở trường THPT Quỳ Hợp 2

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện ngoại khóa môn Giáo dục thể chất ở trường THPT Quỳ Hợp 2" nhằm đánh giá thực trạng những mặt còn hạn chế trong các hoạt động tập luyện ngoại khóa môn GDTC, đề tài xác định nguyên nhân dẫn đến những mặt còn hạn chế, từ đó tiến hành lựa chọn đề xuất biện pháp có ý nghĩa thực tiễn và khả thi, nhằm góp phần nâng cao thể lực cho học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 -o0o- SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 MÔN THỂ DỤC Lĩnh vực GDTC Tác giả Đoàn Văn Hưng Tổ Khoa học Xã hội Điện thoai 0967838177 Tháng 4 năm 2022 MỤC LỤC Mục lục Nội dung Trang Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 I Lý do chọn đề tài 1 II Mục đích nghiên cứu 2 III Nhiệm vụ nghiên cứu 2 IV Thời gian nghiên cứu 3 V Đối tượng nghiên cứu 3 VI Phạm vi nghiên cứu 3 Phần II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 I Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 3 Những quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác tập 1 3 luyện môn GDTC 2 Mục tiêu công tác tập luyện ngoại khóa môn GDTC trong 6 các trường THPT 3 Khái quát về hình thức và nội dung giờ học ngoại khóa môn 7 GDTC trong trường THPT Phong trào Tập luyện ngoại khóa môn GDTC của học sinh 4 8 trong trường phổ thông II THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu tổ chức hoạt 1 động tập luyện ngoại khóa môn GDTC cho học sinh phổ 9 thông Đánh giá thực trạng công tác GDTC và các hoạt động TDTT 2 12 ngoại khóa của HS trường THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ An Thực trạng về chương trình giảng dạy môn GDTC cho học sinh 12 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ An Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDTC của trường 15 THPT Quỳ Hợp 2 Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy môn . 15 GDTC và hoạt động TDTT của trường THPT Quỳ Hợp 2 Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của học sinh 15 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ An Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động TDTT ngoại khóa của 18 HS trường THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ An Nhu cầu tập luyện TDTT ngoại khóa của học sinh Trường THPT 19 Quỳ Hơp 2 Nghệ An Thực trạng thể lực của học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ 21 An Lựa chọn biện pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa nhằm 3 nâng cao thể lực cho học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ 22 An. Cơ sở lý luận lựa chọn các biện pháp. 22 Cơ sở thực tiễn lựa chọn các biện pháp. 23

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    9    1    26-11-2022
10    8    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.