Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại Trường THPT Cửa Lò 2, Nghệ An

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại Trường THPT Cửa Lò 2, Nghệ An" nhằm nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng GDTC tại Trường THPT Cửa Lò 2, đề tài lựa chọn một số biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng GDTC tại Trường THPT Cửa Lò 2, cũng như đóng góp cao chất lượng GDTC tại các trường THPT nói chung. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 TRƯƠNG CÔNG THẮNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ LỰA CHỌN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 NGHỆ AN 1 Nghệ An năm 2021 2 MỤC LỤC MỤC LỤC. 3 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 6 1. Lý do chọn đề tài. 6 2. Mục đích nghiên cứu. 8 3. Đối tượng khách thể và phạm vi nghiên cứu. 8 5. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu. 9 . Đối tượng nghiên cứu. 17 . Khách thể nghiên cứu. 17 . Địa điểm nghiên cứu. 17 PHÂN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 19 Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 19 . Một số khái niệm cơ bản. 19 . Khái niệm thể chất. 19 . Khái niệm giáo dục thể chất. 19 . Khái niệm phát triển thể chất. 19 . Khái niệm hoàn thiện thể chất. 19 . Tiêu chí đánh giá chất lượng GDTC. 20 . Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT. 20 . Các yếu tố tác động tới sự phát triển thể chất của học sinh THPT. 23 . Yếu tố di truyền. 23 . Điều kiện sống và sinh hoạt. 26 . Hoạt động vận động và tập luyện TDTT. 28 Chương 2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 30 . Thực trạng về chương trình môn học Giáo dục thể chất. 30 . Thực trạng phương pháp tổ chức giảng dạy. 33 . Thực trạng về công tác kiểm tra đánh giá. 36 . Thực trạng cơ sở vật chất điều kiện phục vụ GDTC. 37 . Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lý giáo viên phụ huynh học sinh đối với vai trò vị trí và tính tất yếu của công tác GDTC. 38 . Thực trạng về kết quả học tập môn GDTC. 41 . Thực trạng năng lực thể chất thực tế của học sinh. 41 . Thực trạng đội ngũ giáo viên GDTC tại Trường THPT Cửa Lò 2 . 46 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 48 3 . Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá hiệu quả một số biện pháp nâng cao chất lượng GDTC tại Trường THPT Cửa Lò 2 . 48 . Cơ sở lý luận để lựa chọn các biện pháp. 48 . Lựa chọn các biện pháp. 52 . Xây dựng nội dung các biện pháp. 55 . Tổ chức thực nghiệm và kết quả thực nghiệm. 65 chức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    24    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.