Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Kết nối cộng đồng- Giáo dục học sinh về sự lan tỏa giá trị cuộc sống

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Kết nối cộng đồng- Giáo dục học sinh về sự lan tỏa giá trị cuộc sống" nhằm được chia sẻ những cách làm hay mà trường THPT Thanh Chương 3 đã và đang thực hiện, trong đó có những cách làm thể hiện sự mới mẻ, tiên phong đem lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. | SỞ GD amp ĐT NGHỆ AN TRƢỜNG THPT THANH CHƢƠNG 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - GIÁO DỤC HỌC SINH VỀ SỰ LAN TOẢ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG Họ và tên Dƣơng Lê Quyết Lĩnh vực Giáo dục Kỹ năng sống Thời gian thực hiện Năm học 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Số điện thoại 0979 650 628 Tháng 4 - Năm 2022 1 MỤC LỤC Trang PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 5 1. Lý do chọn đề tài . 5 2. Đối tượng nghiên cứu . 6 3. Phạm vi nghiên cứu . 6 4. Kết quả nghiên cứu hiệu quả. 6 5. Phương pháp nghiên cứu. 6 6. Thời gian nghiên cứu . 6 PHẦN II. NỘI DUNG. 7 I. Chƣơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiến của đề tài 7 1. Cơ sở lý luận. 7 2. Cơ sở thực tiễn. 7 . Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 7 . Thực trạng giáo dục học sinh về sự lan tỏa giá trị cuộc sống thông qua 7 các hoạt động kết nối cộng đồng của Trường THPT Thanh Chương 3 trong giai đoạn hiên nay. . . Thuận lợi. . 7 . Khó khăn. . 7 II. Chƣơng 2 Xây dựng và thực hiện các chƣơng trình kết nối cộng đồng 7 tạo ra sự lan toả giá trị cuộc sống cho học sinh Trƣờng THPT Thanh Chƣơng 1. Chương trình Vòng tay yêu thương . . . Mục đích. . . . 8 . Cách thức thực hiện. . 9 . Kế quả đạt được. 9 . Ý nghĩa giáo dục. 11 2. Chương trình Trồng hoa gây quỹ giúp bạn nghèo . 11 . Mục đích. 11 Cách thức thực hiện . 12 . Kết quả đạt được. 12 . Ý nghĩa giáo dục. 13 3. Chương trình Bát cháo tình thương . 13 . Mục đích. 13 2 . Cách thức thực hiện. 13 . Kết quả đạt được. 14 Ý nghĩa giáo dục. 14 4. Chương trình Giọt hồng thiện nguyện . 14 . Mục đích. 14 . Cách thức thực hiện. 15 . Kết quả đạt được. 16 Ý nghĩa giáo dục. 16 5. Chương trình Xây dựng bếp ăn công đoàn . 17 . Mục đích. 17 . Cách thức thực hiện. 17 . Kết quả đạt được. 18 Ý nghĩa giáo dục. 18 6. Chương trình khi thầy cô là những đầu bếp. 19 . Mục đích. 19 . Cách thức thực hiện. 19 . Kết quả đạt được. 20 Ý nghĩa giáo dục. 21 7. Chương trình Vườn rau yêu thương . 22 . Mục đích. 22 . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    107    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.