Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Xây dựng chủ đề dạy học phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật – Sinh học 11 theo mô hình dạy học kết hợp (Blended learning)

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Xây dựng chủ đề dạy học phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật – Sinh học 11 theo mô hình dạy học kết hợp (Blended learning)" nhằm vận dụng mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) để xây dựng một số chủ đề dạy học phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học của học sinh lớp 11. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƢỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG Ở THỰC VẬT SINH HỌC 11 THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP BLENDED LEARNING Môn lĩnh vực Sinh học Họ và tên Nguyễn Thị Thuần Nguyễn Hoàng Hoài Tổ Khoa học tự nhiên Năm thực hiện 2021 Đơn vị Trƣờng THPT Phan Thúc Trực Điện thoại 0978 110 486 0989 704 091 Email Năm học 2021 - 2022 0 MỤC LỤC PHẦN I. MỞ ĐẦU .0 1. Lý do chọn đề tài .2 2. Mục đích nghiên cứu .3 3. Đối tượng nghiên cứu .3 4. Phạm vi nghiên cứu .4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .4 6. Phương pháp nghiên cứu .4 7. Đóng góp mới của đề 8. Giả thuyết khoa học .5 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA ĐỀ TÀI .6 . Cơ sở lí luận của đề tài .6 . Cơ sở thực tiễn của đề tài .8 CHƢƠNG II XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG Ở THỰC VẬT SINH HỌC 11 THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP BLENDED LEARNING .11 . Cấu trúc nội dung kiến thức phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 .11 . Quy trình xây dựng chủ đề theo mô hình dạy học kết hợp .15 . Quy trình sử dụng mô hình dạy học kết hợp để tổ chức dạy học nội dung Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11 .20 CHƢƠNG 3 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .43 . Mục đích thực nghiệm .43 . Nội dung thực nghiệm .43 . Phương pháp thực nghiệm .43 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .47 1. KẾT LUẬN .47 2. KIẾN NGHỊ .48 TÀI LIỆU THAM 1 PHẦN I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài . Xuất phát từ chủ trƣơng đổi mới phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều sự thay đổi chóng mặt đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ với cuộc cách mạng công nghệ đã tạo ra những thay đổi vượt bậc trong mọi lĩnh vực. Xu thế toàn cầu hóa - hội nhập đã tác động mạnh mẽ đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Vì thế giáo dục - bộ máy đào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
190    515    10    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.