Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học trực tuyến chủ đề cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào, Sinh học 12 – Ban Cơ bản

Mục tiêu của đề tài "Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học trực tuyến chủ đề cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào, Sinh học 12 – Ban Cơ bản" là nhằm hình thành, rèn luyện và phát triển năng lực tự học cho HS thông qua việc dạy học chủ đề cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào từ đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến cho HS ở trường THPT trong tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ CƠ CHẾ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO Sinh học 12 Ban Cơ bản TÁC GIẢ 1. NGUYỄN THỊ XUÂN 2. TRƯƠNG VĂN CHIẾN ĐƠN VỊ TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 3 SĐT 0961639891 0979016386 NĂM HỌC 2021-2022 1 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ . Lý do chọn đề tài 1 . Mục tiêu của đề tài . Tính mới của đề tài . Phương pháp nghiên cứu 2 . Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phần II. NỘI DUNG Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3 . Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài . Cơ sở lý luận của đề tài . Lý thuyết về năng lực và năng lực tự học . Cơ sở lí luận của dạy học chủ đề 4 . Cơ sở lí luận về dạy học trực tuyến 5 . Cơ sở thực tiễn 11 . Thực tiễn hoạt động dạy học trực tuyến ở trường THPT . Thực tiễn dạy học phát triển năng lực tự học cho HS của môn Sinh học tại trường THPT Diễn Châu 3 bằng hình thức dạy học trực tuyến 12 Chương II. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ CƠ CHẾ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 13 . Lý thuyết về chủ đề cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào . Kế hoạch thực hiện chủ đề cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào bằng phương pháp dạy học trực tuyến 23 . Tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến chủ đề cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào Chương III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . Đối tượng thời gian bố trí thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm sư 36 phạm . Kết quả của quá trình thực nghiệm 37 2 . Đánh giá chung kết quả thực nghiệm 41 Phần III. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . Kết luận 42 . Kết quả thực hiện đề tài . Hiệu quả của sáng kiến đối với công tác dạy học . Nhận định về việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm khả năng mở rộng 43 . Bài học kinh nghiệm . Kiến nghị . Đối với học sinh . Đối với giáo viên 44 . Đối với nhà trường . Đối với cha mẹ học sinh 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    83    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.