Quản trị rủi ro

Theo định nghĩa thông thường rủi ro là một nhân tố gây tổn thất vật chất có thể xảy ra, Mọi quyết định tài chính phải tính đến yếu tố rủi ro | QUẢN TRỊ RỦI RO Nguyễn Hồng Thắng, UEH Nhaän dieän vaø phaân loaïi ruûi ro Löôïng hoùa ruûi ro (ño ruûi ro baèng bieân ñoä dao ñoäng tyû suaát lôïi nhuaän) Phaân tích ruûi ro – lôïi nhuaän Giaûi phaùp Nội dung Hoâm nay, baïn mua moät caên nhaø giaù 200c. Giaû söû, baïn khoâng söûa chöõa gì caû. Ñuùng 1 naêm sau, baïn baùn caên nhaø ra thò tröôøng. Neáu kinh teá phaùt trieån, baùn ñöôïc: 290c, baïn ñaït suaát lôøi 45%. Neáu kinh teá bình thöôøng, baùn ñöôïc: 240c, baïn ñaït suaát lôøi 20%. Neáu kinh teá baát lôïi, baùn ñöôïc: 208c, baïn ñaït suaát lôøi 4%. Coâng thöùc tính: Đặt vấn đề Vì khoâng coù gì chaéc chaén. Moïi tính toaùn vaø döï baùo duø chi tieát vaø chaët cheõ ñeán ñaâu cuõng khoâng bao giôø hoaøn haûo. Noùi khaùc ñi, ruûi ro luoân xuaát hieän. Khi xuaát hieän, noù gaây ra toån thaát vaät chaát ngoaïi yù. Chæ coù söï khoâng chaéc chaén laø chaéc chaén. Tại sao NẾU? Rủi ro được hiểu là gì? Theo nghóa thoâng thöôøng, ruûi ro laø moät nhaân toá gaây toån thaát vaät chaát coù . | QUẢN TRỊ RỦI RO Nguyễn Hồng Thắng, UEH Nhaän dieän vaø phaân loaïi ruûi ro Löôïng hoùa ruûi ro (ño ruûi ro baèng bieân ñoä dao ñoäng tyû suaát lôïi nhuaän) Phaân tích ruûi ro – lôïi nhuaän Giaûi phaùp Nội dung Hoâm nay, baïn mua moät caên nhaø giaù 200c. Giaû söû, baïn khoâng söûa chöõa gì caû. Ñuùng 1 naêm sau, baïn baùn caên nhaø ra thò tröôøng. Neáu kinh teá phaùt trieån, baùn ñöôïc: 290c, baïn ñaït suaát lôøi 45%. Neáu kinh teá bình thöôøng, baùn ñöôïc: 240c, baïn ñaït suaát lôøi 20%. Neáu kinh teá baát lôïi, baùn ñöôïc: 208c, baïn ñaït suaát lôøi 4%. Coâng thöùc tính: Đặt vấn đề Vì khoâng coù gì chaéc chaén. Moïi tính toaùn vaø döï baùo duø chi tieát vaø chaët cheõ ñeán ñaâu cuõng khoâng bao giôø hoaøn haûo. Noùi khaùc ñi, ruûi ro luoân xuaát hieän. Khi xuaát hieän, noù gaây ra toån thaát vaät chaát ngoaïi yù. Chæ coù söï khoâng chaéc chaén laø chaéc chaén. Tại sao NẾU? Rủi ro được hiểu là gì? Theo nghóa thoâng thöôøng, ruûi ro laø moät nhaân toá gaây toån thaát vaät chaát coù theå xaûy ra. Trong lónh vöïc kinh teá hoïc, coù nhieàu caùch tieáp caän khaùi nieäm ruûi ro. Phoå bieán hôn caû laø tieáp caän töø khaû naêng xuaát hieän nhöõng thieät haïi taøi chính. Moät hoaït ñoäng kinh doanh hay ñaàu tö ñöôïc xem laø coù ruûi ro khi tyû suaát lôïi nhuaän sinh ra töø hoaït ñoäng ñoù coù theå bieán ñoäng. Ruûi ro laø moät nhaân toá gaây bieán ñoäng tyû suaát lôïi nhuaän coù theå xaûy ra. Moïi quyeát ñònh taøi chính phaûi tính ñeán yeáu toá ruûi ro. Ñoä lôùn cuûa ruûi ro: = Möùc ñoä bieán ñoåi tyû suaát lôïi nhuaän = Bieân ñoä dao ñoäng tyû suaát lôïi nhuaän Ruûi ro hoaït ñoäng: ruûi ro naûy sinh töø hoaït ñoäng kinh doanh: khoâng buø ñaép ñöôïc ñònh phí hoaït ñoäng, thay ñoåi coâng ngheä, tình hình caïnh tranh, Ruûi ro taøi trôï: ruûi ro do söû duïng nguoàn taøi trôï coù chi phí coá ñònh: khoâng thanh toaùn ñöôïc laõi, khoâng traû ñöôïc voán, Ruûi ro chung: ruûi ro chung cho moïi hoaït ñoäng: laïm phaùt, suy thoaùi, chính saùch thueá thay ñoåi, Ruûi ro quoác teá: .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.