Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực p1

Sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển Đào tạo là các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của nhân viên với công việc hiện hành hay tức thời Phát triển bao gôm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp cơ câu tổ chức và phát triển trong tương lai | Chuyeân ñeà: Giaûng vieân: – NCS VUÕ MINH HIEÁU Kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc ThS Vuõ Minh Hieáu Phaàn 3: DUY TRÌ nguoàn nhaân löïc ThS Vuõ Minh Hieáu Söï khaùc bieät giöõa ñaøo taïo vaø phaùt trieån? Taïi sao laïi caàn thöïc hieän coâng taùc ñaøo taïo – phaùt trieån trong moät toå chöùc? Ñònh nghóa Ñaøo taïo – Phaùt trieån ThS Vuõ Minh Hieáu SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN ÑAØO TAÏO PHAÙT TRIEÅN LAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM MUÏC ÑÍCH NAÂNG CAO TAY NGHEÀ HAY KYÕ NAÊNG CUÛA NHAÂN VIEÂN ÑOÁI VÔÙI COÂNG VIEÄC HIEÄN HAØNH HAY TÖÙC THÔØI BAO GOÀM CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM CHUAÅN BÒ CHO NHAÂN VIEÂN THEO KÒP CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI ThS Vuõ Minh Hieáu SÖÏ KHAÙC BIEÄT VEÀ QUAN ÑIEÅM ÑAØO TAÏO TRÖÔÙC ÑAÂY: HIEÄN NAY: NHAÈM TAÏO RA MOÄT LÖÏC LÖÔÏNG NHAÂN SÖÏ THÍCH NGHI VÔÙI NHÖÕNG THAY ÑOÅI VEÀ KYÕ THUAÄT VAØ THÖÏC HIEÄN TOÁT NHÖÕNG COÂNG VIEÄC ÑÖÔÏC GIAO ÑUÙNG NHÖNG CHÖA ÑUÛ MAØ ÑAØO TAÏO COØN PHAÛI ÑI ÑOÂI VÔÙI PHAÙT TRIEÅN ThS Vuõ Minh Hieáu ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI SAO PHAÛI ÑAØO TAÏO ? NAÂNG CAO NAÊNG SUAÁT, HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CHO NHAÂN VIEÂN ÑAØO TAÏO COØN NHAÈM MUÏC ÑÍCH ÑEÀ BAÏT NHAÂN VIEÂN LEÂN MOÄT CHÖÙC VUÏ CAO HÔN. => CHÍNH SAÙCH KHUYEÁN KHÍCH ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN LAØM CHO NHAÂN VIEÂN THÍCH ÖÙNG VÔÙI NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI CUÕNG NHÖ NHÖÕNG THAY ÑOÅI BEÂN TRONG ThS Vuõ Minh Hieáu PHAÂN LOAÏI CAÙC HÌNH THÖÙC ÑAØO TAÏO THEO ÑÒNH HÖÔÙNG NOÄI DUNG. THEO MUÏC ÑÍCH CUÛA NOÄI DUNG. Theo ñònh höôùng doanh nghieäp Theo ñònh höôùng coâng vieäc Ñaøo taïo höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân, huaán luyeän kyõ naêng, huaán luyeän kyõ thuaät - an toaøn, naâng cao trình ñoä chuyeân moân, ñaøo taïo vaø phaùt trieån caùc naêng löïc quaûn trò ThS Vuõ Minh Hieáu THEO ÑÒA ÑIEÅM HAY NÔI ÑAØO TAÏO THEO ÑOÁI TÖÔÏNG HOÏC VIEÂN Taïi nôi laøm vieäc Ngoaøi nôi laøm vieäc Ñaøo taïo môùi Ñaøo taïi laïi THEO CAÙCH THÖÙC TOÅ CHÖÙC Ñaøo taïi chính quy Ñaøo . | Chuyeân ñeà: Giaûng vieân: – NCS VUÕ MINH HIEÁU Kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc ThS Vuõ Minh Hieáu Phaàn 3: DUY TRÌ nguoàn nhaân löïc ThS Vuõ Minh Hieáu Söï khaùc bieät giöõa ñaøo taïo vaø phaùt trieån? Taïi sao laïi caàn thöïc hieän coâng taùc ñaøo taïo – phaùt trieån trong moät toå chöùc? Ñònh nghóa Ñaøo taïo – Phaùt trieån ThS Vuõ Minh Hieáu SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN ÑAØO TAÏO PHAÙT TRIEÅN LAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM MUÏC ÑÍCH NAÂNG CAO TAY NGHEÀ HAY KYÕ NAÊNG CUÛA NHAÂN VIEÂN ÑOÁI VÔÙI COÂNG VIEÄC HIEÄN HAØNH HAY TÖÙC THÔØI BAO GOÀM CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM CHUAÅN BÒ CHO NHAÂN VIEÂN THEO KÒP CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI ThS Vuõ Minh Hieáu SÖÏ KHAÙC BIEÄT VEÀ QUAN ÑIEÅM ÑAØO TAÏO TRÖÔÙC ÑAÂY: HIEÄN NAY: NHAÈM TAÏO RA MOÄT LÖÏC LÖÔÏNG NHAÂN SÖÏ THÍCH NGHI VÔÙI NHÖÕNG THAY ÑOÅI VEÀ KYÕ THUAÄT VAØ THÖÏC HIEÄN TOÁT NHÖÕNG COÂNG VIEÄC ÑÖÔÏC GIAO ÑUÙNG NHÖNG CHÖA ÑUÛ MAØ ÑAØO TAÏO COØN PHAÛI ÑI ÑOÂI VÔÙI PHAÙT TRIEÅN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.