Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 qua việc tìm nhiều lời giải các bài toán Hàm số hợp

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 qua việc tìm nhiều lời giải các bài toán Hàm số hợp" nhằm hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận về tư duy và tư duy sáng tạo; Hệ thống hóa lý luận giải bài tập Toán và bài toán Hàm số hợp; Đề xuất được một số biện pháp giải bài toán Hàm số hợp bằng nhiều cách, từ đó phát triển tƣ duy sáng tạo cho học sinh; | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 12 QUA VIỆC TÌM NHIỀU LỜI GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÀM SỐ HỢP ĐỀ TÀI SKKN LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN TOÁN HỌC Quỳnh Lưu tháng 4 năm 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƢỜNG THPT QUỲNH LƢU 2 PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 12 QUA VIỆC TÌM NHIỀU LỜI GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÀM SỐ HỢP ĐỀ TÀI SKKN LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN TOÁN HỌC Ngƣời thực hiện NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC NGUYỄN HUY HOÀNG Tổ Toán Tin Trƣờng THPT Quỳnh Lƣu 2 Nghệ An Số điện thoại 0982999543 0973382782 Nghệ An tháng 4 năm 2022 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 II. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƢỢC NÊU VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT 2 ĐƢỢC CỦA ĐỀ TÀI 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2 2. Phƣơng pháp nghiên cứu 2 Phần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 I. CƠ SỞ KHOA HỌC 4 1. Cơ sở lý luận 4 . Tƣ duy 4 . Tƣ duy sáng tạo 4 . Một số yếu tố đặc trƣng của tƣ duy sáng tạo 5 . Vận dụng tƣ duy biện chứng để phát triển tƣ duy sáng tạo cho HS 11 . Tiềm năng của chủ đề Hàm số hợp trong việc bồi dƣỡng tƣ duy 13 sáng tạo cho học sinh 2. Cơ sở thực tiễn 14 3. Thực trạng 14 . Các kết quả đạt đƣợc 14 . Những tồn tại hạn chế 14 . Nguyên nhân tồn tại hạn chế 15 II. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO 15 HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC TÌM NHIỀU LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN HÀM SỐ HỢP 1. Những định hƣớng của việc đề ra các biện pháp rèn luyện và phát 16 triển tƣ duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải toán Hàm số hợp bằng nhiều phƣơng pháp ở trƣờng THPT 2. Các biện pháp tăng cƣờng hoạt động trong dạy giải bài tập Hàm 18 số hợp bằng nhiều phƣơng pháp nhằm bồi dƣỡng tƣ duy sáng tạo cho học sinh THPT . Biện pháp 1 Tổ chức các hoạt động kiến tạo tri thức giúp học 18 sinh hiểu chính xác vững chắc khái niệm định lý . Biện pháp 2 Tổ chức các hoạt động rèn luyện tính mềm dẻo của 20 tƣ duy trong quá trình giải toán . Biện pháp 3 Tổ chức các hoạt động rèn luyện tính nhuần nhuyễn 27 của tƣ duy trong quá trình giải toán . Biện pháp 4 Tổ chức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    550    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.