Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nâng cao năng lực số của giáo viên Vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Nâng cao năng lực số của giáo viên Vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục" nhằm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Bước đầu áp dụng vào thực tiễn để chứng minh rằng có thể nâng cao năng lực số của giáo viên trong quá trình dạy học. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÍ THPT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC LĨNH VỰC PPDH VẬT LÍ Năm học 2021 - 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÍ THPT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC LĨNH VỰC PPDH VẬT LÍ Người thực hiện Nguyễn Thị Xuân Bằng Hồ Ngọc Châu 1 Phan Văn Thuận 2 1 Trường THPT Quỳnh Lưu 1 2 Trường THPT DTNT Tỉnh Điện thoại 0987723124 Năm học 2021 - 2022 MỤC LỤC Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1 1. Lí do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Giả thuyết khoa học . 2 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2 5. Phạm vi nghiên cứu . 2 6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài . 2 7. Phương pháp nghiên cứu . 2 8. Tính mới của đề tài . 3 Phần 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 5 1. Cơ sở lý luận . 5 . Một số vấn đề chung về năng lực số . 5 . Khái niệm năng lực số và khung năng lực số . 5 . Mục tiêu của khung năng lực số . 6 . Khung năng lực số đối với học sinh trung học . 6 . Khung năng lực số đối với học sinh trung học . 6 . Các mức độ của năng lực . 8 . Quy trình triển khai khung năng lực số . 8 . Khung năng lực số cho giáo viên . 9 . Chuyển đổi số trong giáo dục . 11 . Thế nào là chuyển đổi số trong giáo dục . 11 . Một số điều kiện đảm bảo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục . 12 . Nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 . 13 . Dạy học phát triển năng lực số trong bộ môn Vật lí ở trường THPT . 13 . Vai trò của bộ môn Vật lí trong việc phát triển năng lực số cho học sinh . 13 . Yêu cầu đối với năng lực số của giáo viên nói chung giáo viên vật lí THPT nói riêng . 14 2. Cơ sở thực tiễn và thực trạng vấn đề nghiên cứu . 14 . Khả năng áp dụng . 14 . Thực trạng vấn đề nghiên cứu . 15 3. Giải quyết vấn đề nghiên cứu . 20 . Các dấu hiệu của bài học có nhiều cơ hội phát triển năng lực số của học sinh . 20 . Quy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    127    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.