Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Anh Thư

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 là làm rõ khái niệm về quản trị tài chính và các mối quan hệ tài chính; Phân biệt giữa mục tiêu của công ty và mục tiêu tài chính của công ty và cách sử dụng tài chính làm công cụ để xác định mục tiêu trong từng thời kỳ; .Mời các bạn cùng tham khảo! | Làm rõ khái niệm về quản trị tài chính và các mối quan hệ tài chính Phân biệt giữa mục tiêu của công ty và mục tiêu tài chính của công ty và cách sử dụng tài chính làm công cụ để xác định mục tiêu trong từng thời kỳ Phân biệt giữa tài chính và kế toán Nắm được nội dung cơ cấu tổ chức công tác tài chính trong công ty Vai trò của các công cụ tài chính thị trường Hiểu được các ưu và nhược điểm của các loại hình công ty tác động của luật thuế thu nhập công ty và thuế thu nhập cá nhân đến tài chính công ty . Nội dung Một số vấn đề chung về QTTC công ty Chức năng vai trò của QTTC công ty Nội dung và nhiệm vụ của QTTC công ty Các yếu tố ảnh hưởng đến QTTC công ty 01 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG Khái niệm Tài chính là tổng thể các mối quan hệ kinh tế liên quan đến quá trình phân phối kết quả kinh doanh dưới hình thức bằng tiền thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ nhằm đáp ứng yêu cầu bù đắp chi tiêu và đầu tư phát triển của các chủ thể kinh tế. Tài chính công ty là sự vận động của vốn tiền tệ trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc đưa ra các quyết định tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ để xử lý mối quan hệ tài chính với các chủ thể tham gia nhằm giải quyết 3 vấn đề cơ bản - Chi tiền cho cơ hội đầu tư nào - Thu tiền dùng nguồn tài trợ nào - Cân đối thu chi quản trị vốn chính sách phân phối như thế nào Là hoạt động quản lý management phân tích analysis đánh giá evaluation qua đó đưa ra các quyết định liên quan đến các yêu cầu tổ chức tìm kiếm các nguồn tài trợ cho đầu tư mua sắm và phân bổ các nguồn lực allocation of resources nhằm đảm bảo cho các nguồn vốn của công ty được sử dụng hữu hiệu đạt được các mục tiêu đã đề ra. Là công cụ quan trọng để duy trì khai thác triệt để các nguồn lực hiện có existing resources nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản thông qua tổ chức hệ thống phân tích kiểm soát ngân sách một cách khoa học cho phép tính toán đúng các phí tổn xác định địa chỉ đầu tư có lợi và tạo điều kiện tìm kiếm khai thác các nguồn vốn ít tốn kém .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.