Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi | Tên tổ chức cá nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Kính gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT UBND tỉnh huyện xã. Tên tổ chức cá nhân xin cấp giấy phép Địa chỉ Số điện thoại . Số Fax . Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi tên hệ thống công trình thuỷ lợi do tên tổ chức cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi quản lý với các nội dung sau - Tên các hoạt động . - Vị trí của các hoạt động. -Thời hạn xin cấp phép. từ ngày. đến ngày. tháng. năm Các tài liệu kèm theo 1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1 khoản 2 khoản 6 khoản 7 khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quy định này 2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này 3. Chứng nhận về tải trọng kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này 4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này. 5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép 6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thuỷ lợi 7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 8. Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp 9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật . Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT UBND tỉnh huyện xã. xem xét và cho phép tên tổ chức cá nhân. xin cấp phép thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. Tổ chức cá nhân xin cấp giấy phép ký tên và đóng dấu hoặc ký ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.