Mẫu mẫu đơn đề nghị được khai thác, sử dụng và trao đổi nguồn gen cây trồng lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo Mẫu mẫu đơn đề nghị được khai thác, sử dụng và trao đổi nguồn gen cây trồng lâm nghiệp | PHỤ LỤC 1 MẪU BIỂU Só 01 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ TRAO ĐỎI NGUỒN GEN CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC KHAI THÁC SỬ DỤNG TRAO ĐỔI NGUỒN GEN CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Kính gửi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Vụ Khoa học công nghệ Để phục vụ mục đích nghiên cứu sản xuất trao đổi nguồn gen chúng tôi làm đơn này đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và cấp phép khai thác sử dụng trao đổi những nguồn gen sau đây 1- Tên tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn 2- Địa chỉ kèm theo số Điện thoại số Fax E-mail nếu có 3- Tên nguồn gen xin khai thác sử dụng trao đổi 4- Số lượng xin khai thác sử dụng trao đổi 5- Thời hạn xin khai thác sử dụng trao đổi 6- Tên đơn vị lưu giữ nguồn gen 7- Lý lịch nguồn gen - Địa điểm - Đặc điểm nguồn gen - Mức độ quý hiến theo quy định Ngày tháng năm Người làm đơn ký tên đóng dấu nếu có

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
49    7    1    29-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.