Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26/2020/TT- BGDĐT nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26/2020/TT- BGDĐT nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh" nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ MÔN NGỮ VĂN THPT THEO THÔNG TƯ 26 2020 TT BGDĐT NHẰM PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC HỌC SINH LĨNH VỰC NGỮ VĂN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 THPT ĐÔ LƯƠNG 3 _ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ MÔN NGỮ VĂN THPT THEO THÔNG TƯ 26 2020 TT BGDĐT NHẰM PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC HỌC SINH LĨNH VỰC NGỮ VĂN Người thực hiện TRẦN THỊ BÍCH LIÊN ĐẶNG ĐÌNH DŨNG NGUYỄN THỊ MƠ Tổ bộ môn Ngữ văn Ngoại ngữ Thời gian thực hiện Năm học 2021 2022 Số điện thoại Năm học 2021 2022 MỤC LỤC PHẦN MỘT MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Đối tượng nghiên cứu 3. Mục đích nghiên cứu 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Tổng quan và tính mới của đề tài PHẦN HAI NỘI DUNG 1. Cơ sở khoa học của đề tài . Cơ sở lí luận của đề tài 1. 2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 2. Giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26 2020 TT BGDĐT nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh . Xác định loại kiểm tra đánh giá hệ số điểm kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26 2020 TT BGDĐT nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sin . Xây dựng ma trận đặc tả đề kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26 nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh . Xây dựng các dạng đề kiểm tra và tiêu chí kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26 2020 TT BGDĐT nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh . Tiêu chí kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26 2020 TT BGDĐT nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . Mục đích thực nghiệm . Tổ chức thực nghiệm . Phương pháp thực hiện . Thiết kế giáo án kiểm tra đánh giá định kì môn Ngữ văn THPT theo thông tư 26 2020 TT BGDĐT nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh . Đề bài kiểm tra giữa kì I . Đề

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    48    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.