Chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Tham khảo tài liệu 'chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống sản phẩm cây trồng và phân bón Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp nếu có Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trường hợp hồ sơ có sai sót thì trong vòng 05 năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải thông báo cho tổ chức cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần sửa chữa bổ sung - Trong 10 mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cục Trồng trọt thành lập Hội đồng đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm. - Thời gian từ khi quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đến khi ra quyết định chỉ định không quá 30 ngày làm việc trừ trường hợp phòng kiểm nghiệm có những điểm chưa phù hợp phải tiến hành khắc phục. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đánh giá công nhận phòng kiểm nghiệm GCT Quyết định số phòng lần 11 2008 QĐ-BTC. Lệ phí cấp giấy chứng 2. nhận phòng kiểm nghiệm lần giống cây trồng. Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Phí giám sát phòng kiểm nghiệm GCT. đồng phòng lần Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Phòng kiểm nghiệm có nhu cầu đề nghị chỉ định gửi hồ sơ về 1. Bước 1 Cục Trồng trọt 2 Bước 2 - Cục Trồng trọt tiếp nhận thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa Tên bước Mô tả bước bổ sung - Nếu hồ sơ hợp lệ Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thành lập Hội 3. Bước 3 . . đồng đánh giá chỉ định phòng kiếm nghiệm. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Cục Trồng trọt 4. Bước 4 -Trường hợp phòng kiểm nghiệm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
312    7    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.