Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT Hoàng Mai

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT Hoàng Mai" nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu, tích cực để công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường ngày một tốt hơn, tạo ý thức cho mỗi phụ huynh, mỗi doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đóng góp, hỗ trợ vật chất, tinh thần nhằm từng bước giúp trường THPT Hoàng Mai ngày càng đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh sớm tạo được một ngôi trường có chất lượng giáo dục toàn diện. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI LĨNH VỰC QUẢN LÍ TÁC GIẢ Hồ Hồng Sơn NĂM HỌC 2021 2022 SỐ ĐIỆN THOẠI MỤC LỤC PHẦN I. MỞ ĐẦU . 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1 II. MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 1. Mục đích nghiên cứu . 2 2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 2 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2 IV. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ TÍNH MỚI ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI . 2 1. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của đề tài . 2 2. Tính mới. 3 V. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU . 3 PHẦN II. NỘI DUNG . 4 I. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 4 II. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . 5 1. Cơ sở lí luận . 5 2. Cơ sở thực tiễn . 10 III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC. 14 1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của nhà trường . 15 2. Đổi mới xây dựng kế hoạch công tác xã hội hoá giáo dục . 15 3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền . 16 4. Phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh . 17 5. Thành lập Ban liên lạc kết nối với các thế hệ học sinh . 18 6. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. 18 7. Giao lưu tạo mối quan hệ tốt với các đơn vị trên địa bàn . 19 8. Dân chủ công khai trong quá trình thực hiện và quản lý. 19 9. Tăng cường kiểm tra đánh giá công tác xã hội hóa giáo dục . 20 10. Biểu dương và tri ân những cá nhân tập thể có nhiều đóng góp trong công tác XHHGD. 20 IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC . 20 V. TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC XHHGD ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI THÀNH TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA . 24 VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 25 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 26 1. Kết luận . 26 2. Kiến nghị . 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 27 PHỤ LỤC PHẦN I. MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xã hội hóa giáo dục và đào tạo XHH GD amp ĐT là làm cho giáo dục trở thành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    273    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.