Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp đổi mới hoạt động ngoại khóa tại trường THPT Diễn Châu 5

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số giải pháp đổi mới hoạt động ngoại khóa tại trường THPT Diễn Châu 5" nhằm giúp các em có nhận thức đúng đắn về pháp luật, đặc biệt như luật giao thông, luật hôn nhân gia đình, về chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ hay sử dụng ma túy, chất gây nổ, Kết hợp tuyên truyền, phổ biến về một số vấn đề của lứa tuổi như giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên; | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 Lĩnh vực Quản lí Nhóm người thực hiện Thái Doãn Ân - Trường THPT Diễn Châu 5 SĐT 0983488551 Email thaidoanan81@ Hoàng Lý Đông - Trường THPT Diễn Châu 5 SĐT 0965269898 Email Lydongdc5@ Năm thực hiện Năm 2021 Diễn Châu tháng 04 2022 MỤC LỤC Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lí do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu . 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3 5. Phương pháp nghiên cứu . 3 B. NỘI DUNG . 4 I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn . 4 1. Cơ sở lí luận về HĐNK . 4 . Khái niệm HĐNK. 4 . Vị trí của HĐNK . 4 . Vai trò của HĐNK . 4 . Nội dung của HĐNK . 4 . Xây dựng kế hoạch hoạt động HĐNK . 5 2. Cơ sở thực tiễn . 7 . Đặc điểm dân cư trên địa bàn trường THPT Diễn Châu 5 . 7 . Thực trạng về đạo đức và kỹ năng sống của học sinh hiện nay . 7 . Thực trạng của HĐNK ở các trường THPT . 8 II. Một số giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa tại trường THPT Diễn Châu 5 . 13 1. Các giải pháp chung . 13 . Tăng cường quán triệt quan điểm đường lối giáo dục đạo đức kĩ năng sống cho HS của Đảng Nhà nước của ngành Giáo dục - Đào tạo đối với các hoạt động giáo dục nói chung HĐNK nói riêng . 13 . Nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các thành viên tổ chức trong nhà trường về công tác giáo dục đạo đức kĩ năng sống cho HS thông qua các hoạt động giáo dục nói chung và HĐNK nói riêng . 14 2. Các giải pháp cụ thể . 15 . Xác định rõ đặc điểm nét đặc thù của Nhà trường . 15 . Quản lý tập huấn hướng dẫn đội ngũ GV phụ trách và tổ chức HĐNK . 18 . Chủ động sáng tạo linh hoạt khi thực hiện các chủ đề HĐNK . 18 . Kịch bản của một số chủ đề giáo dục đã được tổ chức ở HĐNK . 28 . Phối hợp với gia đình nhà trường và các tổ chức xã hội khuyến khích tạo điều kiện để HS phát huy các năng lực phẩm chất kĩ năng đã được giáo dục ở các HĐNK . 29 III. Hiệu quả của đề tài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.