Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Kinh nghiệm tổ chức hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An" nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh; Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các hoạt động tập thể, rèn luyện thêm một số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, kĩ năng đứng trước đám đông. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH TÊN ĐỀ TÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT Ở TRƯỜNG THPT DTNT NGHỆ AN TP VINH THÁNG 4 NĂM 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH TÊN ĐỀ TÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT Ở TRƯỜNG THPT DTNT NGHỆ AN NHÓM TÁC GIẢ 1. TRẦN ĐÌNH HUY PHÓ BÍ THU ĐOÀN TRƯỜNG 2. NGUYỄN THỊ KIỀU HOA HIỆU TRƯỞNG 3. NGUYỄN DŨNG MINH BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG TP VINH THÁNG 4 NĂM 2022 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT THPT Trung học phổ thông DTNT Dân tộc nội trú THPT DTNT Trung học phổ thông Dân tộc nội trú SGD Sở giáo dục GD amp ĐT Giáo dục và đào tạo CLB Câu lạc bộ DTTS Dân tộc thiểu số BGH Ban giám hiệu HS Học sinh GV Giáo viên UBND Ủy ban nhân dân VHDT Văn hóa dân tộc 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 7 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 7 2. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI . 8 3. ĐÓNG GÓP . 8 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 8 PHẦN NỘI DUNG . 9 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 9 Cơ sở lí luận . 9 Các văn bản chỉ đạo thực hiện . 9 . Cộng đồng các dân tộc tỉnh Nghệ An và vấn đề bảo tồn văn hóa các dân tộc . 9 . Câu lạc bộ Nghệ thuật dân tộc . 10 . Thuận lợi và khó khăn trong việc thành lập câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc tại trường THPT DTNT Nghệ An. . 10 Thực trạng chung . 10 Thực trạng việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở các trường THPT nói chung . 11 Thực trạng việc bảo tồn và phát huy bản sác văn hóa dân tộc ở trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An hiện nay. . 11 Từ những thuận lợi khó khăn tổ chức khảo sát về năng khiếu của học sinh tiền đề tham gia CLB . 12 2. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT DÂN TỘC . 13 Đa dạng hóa các tổ chức trong câu lạc bộ. 13 Mục đích . 13 Cách thức thực hiện. 14 Kết quả đạt được . 19 Xây dựng kế hoạch hoạt động câu lạc bộ . 21 Mục đích . 21 Cách thức thực hiện. 21 Kết quả đạt được . 23 Bảo tồn phát huy phát triển các giá trị nghệ thuật dân tộc độc đáo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.