Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Phan Ngọc Hiến, Cà Mau (Mã đề 134)

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì thi sắp đến mời các bạn học sinh lớp 11 tham khảo "Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Phan Ngọc Hiến, Cà Mau (Mã đề 134)". Chúc các bạn làm bài thi tốt. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 2022 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN MÔN TOÁN 10 Thời gian làm bài 90 phút Đề có 20 câu Đề có 2 trang Mã đề 134 A. TRẮC NGHIỆM 4 0 điểm Câu 1 Đồ thị hàm số y x 2 2 x 3 có trục đối xứng là A. x 1 B. x 3 C. y 1 D. y 1 Câu 2 Cho hình bình hành ABCD. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai uur uuur uuur uuur uuur uuur uur uuur uur uuur uuur uuur A. BA BC BD . B. AB AC AD . C. CB CD CA . D. DA DC DB . Câu 3 Trong các câu sau câu nào không phải là mệnh đề A. Bạn có thường đi du lịch vào kì nghỉ hè không B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. C. 2 là số nguyên tố chẵn. D. Một năm có 12 tháng. Câu 4 Tìm tọa độ đỉnh của Parabol y 2 x 2 - 4 x . A. I 1 - 2 . B. I - 2 1 . C. I 0 2 . D. I 2 0 . Câu 5 Cho A 2 3 6 7 B 3 6 8 . Tập hợp A ᅦ B bằng A. 3 6 8 B. 3 6 C. 2 3 6 7 8 D. 2 7 Câu 6 Mệnh đề phủ định của mệnh đề quot x R x 2 mx - 2 gt 0 là A. x R x 2 mx - 2 0 B. x R x 2 mx - 2 lt 0 C. quot x R x 2 mx - 2 lt 0 D. quot x R x 2 mx - 2 0 Câu 7 Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn x A. y 2 x 3 . B. y 5 . C. y 3x 4 x 2 2 . D. y x 3 2 x . 2 x 2 3 x khi x 0 Câu 8 Cho hàm số y f x . 2 5 x khi x gt 0 Khi đó f 3 bằng A. 18 B. 0 C. 17 D. 6 uuur Câu 9 Trong mặt phẳng Oxy cho A 1 3 B 2 5 . Tìm tọa độ của vectơ AB . uuur uuur uuur uuur A. AB 1 8 . B. AB 3 2 . C. AB 1 8 . D. AB 2 15 . uuur uuur Câu 10 Cho hai điểm A 1 0 và B 0 2 .Tọa độ điểm D sao cho AD 3 AB là A. 0 4 . B. 4 6 . C. 4 6 . D. 2 0 . Câu 11 Tìm tập nghiệm S của phương trình 2 x 2 - 4 x 9 x 1 . A. S 2 4 . B. S 2 . C. S 1 . D. S 4 . 2 x y 2z 3 0 Câu 12 Tìm nghiệm của hệ phương trình x 3 y z 8 0 3x 2 y z 1 0 A. x y z 1 3 2 B. x y z 1 3 2 C. x y z 1 3 2 D. x y z 1 3 2 Trang 1 2 Mã đ ề 134 2x 1 Câu 13 Tập xác định của hàm số y là x 2 A. ᅦ B. ᅦ 2 C. ᅦ 2 D. 2 Câu 14 Giá trị của cos 60 sin 30 bằng bao nhiêu 3 3 A. 1 . B. . C. . D. 3 . 2 3 x Câu 15 Điều kiện xác định của phương trình 2 - x là x 3 A. - ᅦ B. - ᅦ 2 - 3 . 2 - 3 . C. - ᅦ 2 . D. D - 3 . Câu 16 Cho hai điểm A 1 0 và B 3 2 . Tọa độ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    84    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.