Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Nghiên cứu phát triển du lịch ở các di sản tại Xieng Khouang, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đề tài "Nghiên cứu phát triển du lịch ở các di sản tại Xieng Khouang, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" là vận dụng lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch ở CHDCND Lào để đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở các di sản tại tỉnh Xieng Khouang, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch khu vực nghiên cứu gắn liền với bảo tồn hệ thống các di sản một cách bền vững. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    383    11    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.