Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài "Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh" là hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác quản lý đầu tư công; nghiên cứu thực trạng và hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đề xuất những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀ HI N N N Đ C NG NĐ ÀN NH À INH Chuyên ngành Kinh tế phát triển Mã số ÓM Ắ ẬN ĂN HẠC SĨ KINH Ế Đà Nẵng Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học Ninh hị hu hủy Phản biện 1 TS. Bùi Quang Bình Phản biện 2 S. Phan ăn âm Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng ngày 7 tháng 9 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ Đ 1. ính cấp thiết của đề tài Quản lý vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước là một nguồn lực tài chính hết sức quan trọng của quốc gia đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như cho tỉnh Trà vốn này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế mà còn có tính định hướng đầu tư góp phần quan trọng vào việc thực hiện những vấn đề xã hội bảo vệ môi truờng. Do có vai trò quan trọng như vậy nên từ lâu quản lý vốn đầu tư công trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đã được chú trọng đặc biệt. Cho nên tôi chọn đề tài Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh rà inh tìm ra những giải pháp cơ bản để quản lý hoạt động đầu tư công cho hiệu quả. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác quản lý đầu tư công. Nghiên cứu thực trạng và hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý đầu tư công trên đại bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công trên đại bàn tỉnh Trà Vinh. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu những vấn đề về công tác quản lý đầu tư công. - Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý đầu tư công trong lĩnh vực hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Về mặt không gian tỉnh Trà Vinh. Về mặt thời gian từ năm 2005 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu 2 - Sử dụng phương pháp phân tích thống kê so .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    100    1    20-07-2024
18    120    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.