Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 có đáp án - Trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam (Mã đề 101)

“Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 có đáp án - Trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam (Mã đề 101)” giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GDĐT QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Môn TOÁN 10 Thời gian làm bài 60 phút Mã đề thi 101 Họ tên thí sinh .Lớp .SBD . I. TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Câu 1 Có bao nhiêu tập X thỏa mãn a b X 1 2 a b A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 2 Cho ba điểm A B C phân biệt. Mệnh đề nào sau đây sai A. BA CA CB. B. AB BC CA 0 C. BA BC CA. D. AB BC AC. Câu 3 Phủ định của mệnh đề quot x 2 x 1 0 quot là A. quot x 2 x 1 0 quot . B. quot x 2 x 1 0 quot . C. quot x 2 x 1 0 quot . D. quot x 2 x 1 0 quot . Câu 4 Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên R 1 A. y 3 x. B. y 2 . C. y 2 x . D. y x 1. 2 Câu 5 Cho hàm số bậc hai y f x có đồ thị như hình bên dưới. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình 2 f x m 0 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thỏa mãn điều kiện 1 x1 0 x2 A. 6. B. 5. C. 3 . D. 4. Câu 6 Cho hình chữ nhật ABCD . Có bao nhiêu vectơ khác vectơ AB có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và bằng vectơ AB A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 7 Giá trị gần đúng của 2 828427125 chính xác đến hàng phần trăm là A. 2 82. B. 2 81. C. 2 80. D. 2 83. Câu 8 Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là hai điểm phân biệt A và B A. 1. B. 2 . C. 3. D. 4 . Câu 9 Trục đối xứng của parabol y x2 4 x 3 là đường thẳng có phương trình A. x 2 . B. x 4 . C. x 2 . D. x 4 . Trang 1 6 - Mã đề thi 101 Câu 10 Cho tập hợp B x x 5 trong các tập hợp sau đây tập nào bằng tập B A. 1 2 3 4 . B. 0 1 2 3 4 . C. 0 1 2 3 4 5 . D. 1 2 3 4 5 . Câu 11 Câu nào sau đây là một mệnh đề A. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số B. Số 2 là số chẵn phải không C. Lạnh quá D. Số 3 là một số chẵn. Câu 12 Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho MN 3MP . Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4. Câu 13 Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . I là trung điểm của BC . Tính độ dài vectơ AB AC . A. 2 1 a. . B. a 5 . C. a. D. 2a 5 . Câu 14 Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y x 2 2 A. M 1 1 . B. Q 3 3 . C. N 2 2 . D. P 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.