Tuyển chọn 6 đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Lê Bá Hảo

Cuốn sách "6 đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10" được biên soạn bởi giáo viên Lê Bá Hảo nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 10 6 đề thi giữa học kì 1 được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng, giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời giúp các em phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách tại đây. | Giáo viên LÊ BÁ BẢO_ Trường THPT Đặng Huy Trứ Huế SĐT Đăng kí học theo địa chỉ 116 04 Nguyễn Lộ Trạch TP Huế Hoặc Trung tâm Km 10 Hương Trà Bé Ò LUYÖN TËP 06 Ò N GI A K 1 TO N 10 KÕt nèi tri thøc Cè lªn c c em nhÐ Häc tËp vµ rÌn luyÖn Ó ngµy mai tươi Ñp h n HuÕ th ng 10 2022 Page CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ N TËP GI A K 1 Môn TOÁN 10 SGK 2022 ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01_TrNg 2022 Líp To n thÇy L B B O Tr-êng THPT Æng Huy Trø S T Facebook Lª B B o 116 04 NguyÔn Lé Tr ch TP HuÕ Trung t m KM 10 H- ng Trµ HuÕ. NỘI DUNG ĐỀ BÀI I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 35 câu _ 7 0 điểm Câu 1 Phát biểu nào sau đây không là mệnh đề A. 2 x 1 3 . B. Mặt trời mọc ở hướng Tây. C. Một tuần có bảy ngày. D. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Câu 2 Cho tam giác ABC khẳng định nào sau đây đúng A. a 2 b 2 c 2 A . B. a 2 b 2 c 2 A . C. a 2 b 2 c 2 A . D. a 2 b 2 c 2 A . Câu 3 Giá trị cos150 bằng 3 1 3 A. . B. . C. . D. cos30 . 2 2 2 Câu 4 Điểm O 0 0 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây x 3y 6 0 x 3y 6 0 x 3y 6 0 x 3y 6 0 A. . B. . C. . D. . 2 x y 4 0 2 x y 4 0 2 x y 4 0 2 x y 4 0 Câu 5 Cho là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau A. tan 0. B. cot 0. C. sin 0. D. cos 0. Câu 6 Cho mệnh đề chứa biến P n quot n 1 chia hết cho 5 quot . Mệnh đề nào sau đây sai 2 A. P 4 . B. P 2 . C. P 3 . D. P 7 . Câu 7 Miền nghiệm của bất phương trình x 2 y 3 là nửa mặt phẳng không gạch chéo kể cả bờ trong hình vẽ của hình nào trong các hình vẽ dưới đây A. B. C. D. Câu 8 Cặp số 1 1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây A. x y 3 0 . B. x y 0 . C. x 3 y 1 0 . D. x 3 y 1 0 . Câu 9 Cho tam giác ABC có AB c AC b. Diện tích của tam giác ABC bằng 1 1 A. bc cos A. B. bc sin A. C. bc cos A. D. bc sin A. 2 2 Câu 10 Mệnh đề phủ định của mệnh đề Có ít nhất một số thực x thỏa mãn điều kiện bình phương của nó là một số không dương là A. quot x x 2 0 quot . B. quot x x 2 0 quot . C. quot x x 2 0 quot . D. quot x x 2 0 quot . Câu 11 Cho tam giác ABC có B

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    147    1    15-07-2024
63    89    5    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.