Tuyển chọn 21 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10: Phần 2 - Đặng Việt Đông

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển tập 21 đề ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 10" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc 11 đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết. Giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời giúp các em phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới nhé nhé. | Giáo viên Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập GKI Toán 10 ĐỀ 11 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút không tính thời gian phát đề Câu 1. Cho phương trình bậc hai ax 2 bx c 0 có hai nghiệm x1 x2 . Khi đó x1 x2 bằng b b c c A. . B. . C. . D. . a a a a Câu 2. Phương trình x x 2 x tương đương với 2 2 A. x2 4 . B. x 3. C. x 2 . D. x x 2 . Câu 3. Từ hai điểm phân biệt A B xác định được bao nhiêu vectơ khác 0 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 4. Số quy tròn đến hàng phần nghìn của số a 0 1234 là A. 0 124. B. 0 12. C. 0 123. D. 0 13. Câu 5. Cho 3 điểm A B C bất kỳ. Kết quả của phép toán AC CB bằng A. AB . B. BA . C. CA . D. BC Câu 6. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho u i 2 j . Tọa độ của u là A. 2 1 . B. 1 2 . C. 3 0 . D. 0 3 . Câu 7. Mệnh đề nào dưới đây đúng A. Số 4 là số nguyên tố. B. 3 2. C. Số 4 không là số chính phương. D. 3 2. Câu 8. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên A. y 5. B. y 3x 5. C. y 3 5 x. D. y 5. Câu 9. Cho tập X 4 5 số tập con có một phần tử của X là A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 10. Hàm số nào dưới đây không xác định trên A. y x 2 . B. y x 1 . C. y 3 2 x . D. y x . Câu 11. Cho hàm số f x 2 x 1. Giá trị của f 1 bằng 1 A. . B. 3. C. 0. D. 2. 2 Câu 12. Gọi I là trung điểm của đoạn AB. Mệnh đề nào dưới đây đúng A. IA IB 0. B. IA IB. C. IA IB 0. D. AI BI . Câu 13. Trong hệ trục tọa độ Oxy xét hai điểm A x A y A và B xB y B bất kỳ. Tọa độ của AB là A. xB x A yB y A . B. x A xB y A yB . C. x A xB y A y B . D. x A xB y A y B . Câu 14. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai 1 A. y 3x 2 5. B. y 2 x 1. C. y x2 1. D. y . x x 1 2 Câu 15. Phương trình ax b 0 ẩn x nghiệm đúng x khi A. a 0 b 0. B. a 0 b 0. C. a 0 b 0. D. a 0 b 0. Câu 16. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn A. y x 3 x. B. y x 1. C. y x 2 x. D. y x 4 x 2 . Câu 17. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho u 1 3 và v 2 5 . Tọa độ của 2u v là. A. 3 2 . B. 1 8 . C. 1 2 . D. 4 1 . ĐT 0978064165 - Email Trang 222 Facebook https .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    15-07-2024
72    116    3    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.