Bài giảng Kế toán tài chính 3: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; kế toán doanh thu và tiêu thụ sản phẩm xây lắp; .Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 Giảng viên TS. NGUYỄN HOÀNG HUẾ 2021 MỤC LỤC CHƯƠNG 1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP . 1 Tổng quan về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . 1 Đặc điểm sản xuất xây lắp . 1 Đặc điểm chi phí sản xuất xây lắp . 4 Đặc điểm giá thành sản phẩm xây lắp . 8 Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 11 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 11 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp . 22 Kế toán sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp . 24 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 27 . Phương pháp tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất . 28 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 29 Trình bày thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trên báo cáo tài chính . 35 CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÂY LẮP . 38 Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp . 38 Đặc điểm doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp . 38 Tài khoản kế toán sử dụng . 40 Phương pháp hạch toán . 42 Kế toán giá vốn hàng bán khi tiêu thụ sản phẩm xây lắp . 44 Tài khoản kế toán sử dụng . 45 Phương pháp hạch toán . 45 Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp . 46 Đặc điểm kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp 46 Tài khoản kế toán sử dụng . 47 Phương pháp hạch toán . 48 Trình bày thông tin về doanh thu giá vốn hàng bán và thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng trên báo cáo tài chính . 49 CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 55 Kế toán nhập khẩu trực tiếp . 55 Khái niệm . 55 Nguyên tắc đánh giá . 56 Chứng từ kế toán sử dụng . 57 Tài khoản kế toán sử dụng . 57 Trình tự hạch toán . 60 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    75    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.