Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách gồm một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, của các nhà khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn kiệt trong hội thảo khoa học "Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây. | Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. PHẠM MINH TUẤN Chịu trách nhiệm nội dung ThS. PHẠM THỊ THINH Biên tập nội dung ThS. NGUYỄN MINH ThS. NGUYỄN QUỲNH MAI PHẠM THỊ HUỆ LÊ THỊ THU MAI Trình bày bìa ĐƯỜNG HỒNG MAI Chế bản vi tính PHÒNG VI TÍNH Đọc sách mẫu PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT Ban ChØ o . T Ngäc TÊn - ñy viªn Trung ng ng Tr ëng ban Gi m èc Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh Æng ThÞ Ngäc ThÞnh - ñy viªn Trung ng ng ång Tr ëng ban BÝ th TØnh ñy VÜnh Long NguyÔn V n ua - Phã BÝ th Th êng trùc Thµnh ñy ång Tr ëng ban Thµnh phè Hå ChÝ Minh NguyÔn TuÊn KiÖt - ñy viªn Th êng vô TØnh ñy ñy viªn Tr ëng ban Tuyªn gi o TØnh ñy VÜnh Long Th n ThÞ Th - ñy viªn Th êng vô Thµnh ñy Tr ëng ban ñy viªn Tuyªn gi o Thµnh ñy Thµnh phè Hå ChÝ Minh TrÇn Minh Tr ëng - ViÖn tr ëng ViÖn Hå ChÝ Minh ñy viªn vµ c c l nh tô cña ng Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh Ban néi dung TrÇn Minh Tr ëng - ViÖn tr ëng ViÖn Hå ChÝ Minh Tr ëng ban vµ c c l nh tô cña ng Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh NguyÔn ThÞ Kim Dung - Phã ViÖn tr ëng ViÖn Hå ChÝ Minh ñy viªn vµ c c l nh tô cña ng Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh Ph m C ng Léc - Phã Tr ëng ban Tuyªn gi o TØnh ñy ñy viªn VÜnh Long Huúnh Thanh H i - Phã Tr ëng ban Tuyªn gi o ñy viªn Thµnh ñy Thµnh phè Hå ChÝ Minh 4 lêi nhμ xuÊt b n ång chÝ Vâ V n KiÖt tªn khai sinh lμ Phan V n Hßa sinh ngμy 23-11-1922 t i x Trung HiÖp huyÖn Vòng Liªm tØnh VÜnh Long - mét vïng Êt giμu truyÒn thèng v n hiÕn yªu n íc vμ c ch m ng. Tr i qua gÇn 70 n m ho t éng c ch m ng v cïng phong phó vμ s i næi tõ khi cßn l n lén víi phong trμo c ch m ng ë quª h ng VÜnh Long cho Õn khi gi c ng vÞ øng Çu ChÝnh phñ cuéc êi cña ång chÝ Vâ V n KiÖt g n liÒn víi nh ng chÆng êng Êu tranh Çy hy sinh gian khæ nh ng rÊt çi oanh liÖt vÎ vang cña ng. Suèt c cuéc êi ho t éng c ch m ng hÕt lßng v Êt n íc v nh n d n lÊy phông sù Tæ quèc phông sù nh n d n lμm lÏ sèng víi tÇm t duy chiÕn l îc s c s o nh y bÐn s ng t o vμ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.