Advanced financial accounting - Lecture 39 (Part 1)

Advanced financial accounting - Lecture 39 (Part 1). The main topics covered in this chapter include: journal entries; parent company; subsidiary company; parent co. balance-sheet; subsidiary co. balance-sheet; intra goods in trading; . Please refer to the lecture for details! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
497    220    3    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.