Organization theory and design: Lecture 15

Organization theory and design: Lecture 15 provides students with content about: organizational level service technologies; changing focus from production to service; differences between service and manufacturing technologies; designing service organizations; departmental technology; . Please refer to the lesson for details! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    52    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.