Lecture Software process improvement: Lesson 9 - Dr. Ghulam Ahmad Farrukh

Lecture Software process improvement: Lesson 9 provide students with knowledge about: intro to process management; technology innovations; deming’s approach; process-thinking principles; process-thinking approach; process management responsibilities; . Please refer to the detailed content of the lecture! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.