Lecture Software process improvement: Lesson 40B - Dr. Ghulam Ahmad Farrukh

Lecture Software process improvement: Lesson 40B provide students with knowledge about: a goal-based framework for software measurement; classifying software measures; internal attributes; average cost of each defect detected during the process; . Please refer to the detailed content of the lecture! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    216    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.