A qualitative study on multisector activities to prevent childhood obesity in the municipality of Seinäjoki, Finland

Multisector activities are needed to prevent childhood obesity due to its multifactorial background. The first aim was to identify the activities that had been undertaken for obesity prevention and deduce their main targets. Second, we analyzed the public health policy approaches (upstream, midstream, and downstream) which were followed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    36    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.