Perceived general, mental, and physical health of Latinos in the United States following adoption of immigrant-inclusive state-level driver’s license policies: A time-series analysis

In the United States (.), several states have laws that allow individuals to obtain driver’s licenses regardless of their immigration status. Possession of a driver’s license can improve an individual’s access to social programs, healthcare services, and employment opportunities, which could lead to improvements in perceived mental and physical health among Latinos living in the . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    81    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.