Parents’ awareness and perceptions of the Change4Life 100cal snack campaign, and perceived impact on snack consumption by children under 11years

Childhood obesity is a pertinent public health problem in the UK. Consumption of free sugars has been associated with the development of obesity. In 2018, the Change 4Life (C4L) 100 cal snack campaign was launched with the slogan ‘100 calorie snacks, two a day max’, aiming to encourage parents to choose lower sugar, fat and calorie snacks for their children. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    44    1    07-12-2023
50    236    1    07-12-2023
79    47    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.