Non-participation in a targeted prevention program aimed at lifestyle-related diseases: A questionnaire-based assessment of patient-reported reasons

This study explores causes for non-participation in a sample of people who chose not to take up a targeted preventive program (TOF pilot2 study). Patient-reported reasons as well as sociodemographic characteristics and lifestyle factors are in focus. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.