Living standard and access to tetanus toxoid immunization among women in Bangladesh

Since inequalities persist across vaccination programs globally, in this paper, an attempt has been made to examine whether tetanus toxoid immunization (TTI) status among the women of reproductive age in Bangladesh for their most recent live birth born preceding 2 years of the survey changes with their living standard index (LSI). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.