The diurnal pattern and social context of screen behaviours in adolescents: A cross-sectional analysis of the Millennium Cohort Study

Screen behaviours are highly prevalent in young people and excessive screen use may pose a risk to physical and mental health. Understanding the timing and social settings in which young people accumulate screen time may help to inform the design of interventions to limit screen use. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.