Explaining socioeconomic inequality in cervical cancer screening uptake in Malawi

This paper is the first study to examine the socioeconomic inequality in cervical cancer screening uptake using concentration indices, in Malawi. Furthermore, it decomposes the concentration index to examine how each factor contributes to the level of inequality in the uptake of cervical cancer screening. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    91    2    21-07-2024
198    96    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.